#JS03 Document Type trong JavaScript

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi thiết kế web là đảm bảo khai báo DOCTYPE chính xác và đúng cú pháp ở phần đầu trang. Việc khai báo DOCTYPE sẽ giúp cho các trình duyệt nhận biết những quy tắc phải theo khi phân tích các phần tử trong trang web. Continue reading

Advertisements