#J02 Toán tử logic tối ưu

Toán tử AND tối ưu là && và toán tử OR tối ưu là ||. Các toán tử bình thường là & và |. Điểm khác biệt giữa phiên bản bình thường và tối ưu là mỗi  toán hạng bình thường sẽ
luôn luôn được đánh giá, nhưng phiên bản tối ưu sẽ chỉ đánh giá toán hạng thứ hai khi cần thiết.  Bằng cách này , thời gian sẽ được tiết kiệm và tạo ra được mã hiệu quả hơn. Continue reading