#J02 Toán tử logic tối ưu

Toán tử AND tối ưu là && và toán tử OR tối ưu là ||. Các toán tử bình thường là & và |. Điểm khác biệt giữa phiên bản bình thường và tối ưu là mỗi  toán hạng bình thường sẽ
luôn luôn được đánh giá, nhưng phiên bản tối ưu sẽ chỉ đánh giá toán hạng thứ hai khi cần thiết.  Bằng cách này , thời gian sẽ được tiết kiệm và tạo ra được mã hiệu quả hơn.

Sau đây là chương trình minh họa về toán tử AND tối ưu.Chương trình sẽ kiểm tra b có là ước của a hay không.

Phép kiểm tra if thứ nhất có giá trị false bởi vì b được thiết lập giá trị 0, và phép toán lấy phần dư bị bỏ qua, tránh lỗi chia cho 0.

Phép kiểm tra if thứ hai, toán tử AND bình thường được thử nghiệm. Nó làm cho cả 2 toán hạng được đánh giá , dẫn tới lỗi thực thi khi phép chia cho 0 xảy ra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s