#J01 Nguồn gốc của Java

Java được phát triển bởi James Gosling , Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank và Mike Sheridan tại Sun Microsystems vào năm 1991. Ban đầu ngôn ngữ này có tên gọi là “Oak”, nhưng được đổi tên thành “Java” vào năm 1995. Continue reading

Advertisements