#PM02 Mục đính trong từng giai đoạn phát triển dự án CNTT

  1. Giai đoạn xác định : Hiểu vấn đề , có ước lượng ban đầu
  2. Giai đoạn phân tích: Tìm hiểu hệ thống tổng thể cần phải làm gì
  3. Giai đoạn thiết kế : Từng thành phần của hệ thống, Hệ thống làm việc như thế nào
  4. Giai đoạn thực hiện: Xây dung các thành phần cấu thành
  5. Giai đoạn kiểm thử: Hệ thống làm việc tốt và không có lỗi
  6. Giai đoạn chấp nhận: Người dung chấp nhận hệ thống
  7. Giai đoạn vận hành: Vận hành và hoàn thiện
Advertisements

#PM1 7 Giai đoạn của dự án Công nghệ thông tin

Tìm hiểu về các giai đoạn dự án công nghệ thông tin ,trước tiên chúng ta phải nắm rõ  Dự án công nghệ thông tin là gì?

Dự án công nghệ thông tin là những dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin vd: dự án xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện, trường học, spa, hành chính công ..vv. Continue reading

#J02 Toán tử logic tối ưu

Toán tử AND tối ưu là && và toán tử OR tối ưu là ||. Các toán tử bình thường là & và |. Điểm khác biệt giữa phiên bản bình thường và tối ưu là mỗi  toán hạng bình thường sẽ
luôn luôn được đánh giá, nhưng phiên bản tối ưu sẽ chỉ đánh giá toán hạng thứ hai khi cần thiết.  Bằng cách này , thời gian sẽ được tiết kiệm và tạo ra được mã hiệu quả hơn. Continue reading